Meldeboka for Trondheim 2.23 [免费版]

软件介绍

Meldeboka er nå i full drift ved alle skoler i Trondheim kommune, og er samtidig under utprøving ved utvalgte barnehager i kommunen.
Meldeboka gir deg som foresatt én kanal for kommunikasjon med barnehage, skole og SFO i Trondheim kommune, uavhengig av hvilken barnehage eller skole barna dine går
på.
Mange foresatte opplever at barnehager og skoler har ulik praksis i måten de sender ut meldinger til foresatte, og de ansatte mottar fraværsmeldinger og beskjeder fra
foresatte i papir-meldeboka, på e-post, telefon og SMS både sent og tidlig. Med Meldeboka blir kommunikasjonen enklere.
Med Meldeboka-appen kan du som foresatt til barn i barnehager og skoler i Trondheim kommune:
• Se oversikt over dagen til barnet ditt
• Sende og motta meldinger/beskjeder til og fra barnehage, skole og SFO
• Melde fra om fravær
• Svare på samtykkeforespørsler
• Registrere særskilte hensyn for dine barn (NB: Ikke sensitive opplysninger!)
• Gi svar på deltakelse på aktiviteter (påmeldinger)
• Registrere repeterende og engangs hentemeldinger for barnehage og SFO
• Se kontaktlister for dine barns grupper
• Aktivere/deaktivere push-varsling for mottak av nye meldinger
• Aktivere/deaktivere push-varsling når ditt barn er hentet/går hjem selv fra SFO eller når ditt barn er hentet i barnehagen
Innlogging gjøres via ID-porten. Les mer om dette på http://eid.difi.no/nb/id-porten
Etter første pålogging er det mulig å logge på med selvvalgt pinkode.


Mandatory The book is now in full operation at all schools in Trondheim, and is also being tested at selected kindergartens in the municipality.
Mandatory The book provides as guardian one channel for communication with kindergarten, school and SFO in Trondheim municipality, regardless of the kindergarten or school
your children go to.
Many parents feel that schools and kindergartens have different practices in the way they send out messages to parents and guardians, and employees receive absence
notifications and messages from parents in paper sign book, email, telephone and SMS both early and late. With Mandatory book is communication easier.
With Mandatory book app, as guardian of children in kindergartens and schools in Trondheim:
• An overview of the day to your child
• Send and receive messages / messages to and from kindergarten, school and SFO
• Inform the person about absence
• Respond to requests consent
• Create special considerations for your child (NB: Not sensitive information!)
• Provide answers to participation in activities (entries)
• Create repetitive and time retrieving messages for kindergartens and SFO
• View contact lists for your children's groups
• Enable / disable push notifications to receive new messages
• Enable / disable push notifications when your child is picked up / go home even from SFO or when your child is picked up in the nursery
Login is done via the IDP. Read more about this on http://eid.difi.no/nb/id-porten
After the first login, it is possible to log in with your choice pin code.

历史版本

Free Download 二维码下载
  • 软件名称: Meldeboka for Trondheim
  • 软件分类: 效率应用
  • APK名称: no.netpower.sfopro.parent.trondheim
  • 最新版本: 2.23
  • 支持ROM: 9及更高版本
  • 软件大小 : 11.8 MB
  • 更新日期: 2021-09-14